Babbling

Pump peth o’r lawnsiad Gwales

This is a bilingual post.
Please scroll down for the English.

Catrin and Meleri

Pum Peth a Ddysgais yn lansiad Gwales

Nos Iau, mynychais i lansiad nofel newydd Catrin Dafydd Gwales, gan Y Lolfa yng Nghaffi Iechyd Da yng Nghaerfyrddin.
Roedd yn ddigwyddiad rhyfeddol a hamddenol, gyda cherddoriaeth o’r band lleol wych Adwaith.

Dyma beth ddysgais…

1. Pwysigrwydd dysgwyr Cymraeg

Mae gan Gwales, fel y trafodais yn fy adolygiad, nifer o gymeriadau a lleisiau nodedig. Un o fy hoff gymeriadau lleiaf (y mwyaf a gasglodd) odd Edith, ffoadur o Nigeria sy’n dewis Cymru ac i ddysgu Cymraeg. Un agwedd sy’n cynrychioli Edith yw’r bobl sy’n dewis dysgu Cymraeg; fel wedodd Catrin yr “ysbryd newydd i gymuned Cymraeg – sydd eisiau”.

2. Cynghorion ar plotio’ch nofel

Faint o blotio sydd ei angen wrth ysgrifennu a beth yw’r ffordd orau o fynd ati?
Cyngor Catrin – ewch nofio! Mae’n honni ei fod yn gwneud peth o’i photio orau tra yn y pwll. 
Mae’r weithgaredd nofio yn ei rhoi mewn rhyw fath o “wladwriaeth fyfyriol”, gan ryddhau’ch meddwl am plotio’ch nofel.

3. Mae ysgrifennu nofel yn broses dîm

Nid oes rhaid i ysgrifennu fod yn broses unig neu hunanol; mae’n broses dîm. Ffindio rywun sydd â meddwl creadigol y gallwch siarad â hi. Mae’n cymryd llawer o stamina i ysgrifennu llyfr; mae eisiau “comrade in arms” i weud wrtho di “mae’n oce, carrio ‘mlan!”

4. Wedi ysgrifennu llyfrau yn y Gymraeg a’r Saesneg, pa iaith ydy dy hoff chi ei ysgrifennu? Faint mor rhwydd ydy’r transition o’r Saesneg i’r Cymraeg neu vice versa(Fy cwestiwn i)

Mynegodd Catrin ei bod â diddordeb yn y syniad hwn o “mindfullness“; am aros am y llais iawn i ddod iddi a phennu pa iaith y mae ei angen.
Wrth gwrs, mae iaith yn fargen fawr yn y llyfr, am un peth fel offeryn i gynrychioli’r gwahanol leisiau; er enghraifft y cymeriad Shan, merch dosbarth gweithiol anabl y mae ei Gymraeg yn “Gymreig naturiol” fel arfer y byddech chi’n ei chael gartref.

5. Rydych chi wedi gosod y llyfr yn bennaf yng Nghaerfyrddin ond a fyddai o hyd wedi gweithio’r un peth pe bai wedi’i osod yn unrhyw le arall? (Cwestiwn gan aelod o’r gynulleidfa)

Esboniodd Catrin fod cyfle unigryw i edrych ar safbwynt bywyd drefol; mae llawer y gallwn ei ddysgu o fywyd y dref sy’n wahanol iawn i fywyd y ddinas. Nid yw’r gwahanol ddosbarthiadau’n cymysgu yn yr un modd â nhw mewn dinasoedd. Ysgrifennwyd y llyfr mewn gwahanol fannau yn y dref (Caffi Iechyd Da, The Tangled Parrot, Nott Square).
Fel y dywedodd Catrin, “does dim rhaid popeth i digwydd yn Caerdydd!”; mae hyn yn pwysig iawn i’r merch y Gwendraeth ma!
Fel darllenydd, roedd hi mor wych i ddarllen sut y gallai newidiadau gwleidyddol yn y dyfodol yn digwydd yn fy nhref leol. Fe’i gwnaeth gymaint yn fwy cyfnewidiol ac yn gyfarwydd i mi.


 

Hoffwn di ymuno a’r chwyldro? Gallwch chi ffindio Gwales gwefan Y Lolfa  neu ar The Book Depository

 

21908812_10155134219444436_533372078_o

 

 

Five Things I learned at the Gwales launch

Thursday night I attended Y Lolfa‘s launch of Catrin Dafydd’s new novel Gwales, at Caffi Iechyd Da in Carmarthen.
It was a wonderfully intimate and relaxed event, with music from up and coming local band Adwaith.

Here’s what I learned…

1. The importance of Welsh learners

Gwales, as I discussed in my review, has numerous distinctive characters and voices.
One of my least favourite (read: most hated) characters was Edith, a refugee from Nigeria who chooses Wales and to learn Welsh. One aspect Edith represents is the people who choose to learn Welsh; as Catrin put it “the new spirit [they bring to] the Welsh community… it’s much needed”.

2. Tips on plotting your novel

How much plotting is needed when writing and what’s the best way to go about it? Catrin’s advice – go swimming! She claims to do some of her best plotting whilst in the pool. The act of swimming puts her in some kind of “meditative state”, freeing your mind for plotting out your novel.

3. Writing a novel is a team process

Writing doesn’t have to be a lonely or selfish process; it’s a team process. Find that someone with a creative mind you can talk to. It takes a lot of stamina to write a book; you need a “comrade in arms” to tell you “it’s ok, keep going!”

4. Having written books in both English and Welsh, which language do you find most comfortable to write in? How easy is the transition from English to Welsh or vice versa? (My question)

Catrin expressed she has an interest in this idea of “mindfulness”; of waiting for the right voice to come to her and dictate what language it requires.
Language is of course big deal in the book, for one thing as a tool for representing the different voices; for example the character Shan, a disabled working class girl whose Welsh is that “natural Welsh” you’d normally find at home.

5. You’ve set the book predominantly in Carmarthen but would it still have worked the same had it been set anywhere else? (Question from audience member)

Catrin explained that there’s an unique opportunity in looking at the perspective of town life; there’s a lot we can learn from town life which is very different to city life. The different classes don’t mix in the same way they do in cities. The book was written in various places in the town (Caffi Iechyd Da, The Tangled Parrot, Nott Square).
As Catrin says, “everything does not have to happen in Cardiff“; this resonates with me so much, born and raised in village life as I am! As a reader, it was so refreshing to read how political changes in the future might play out in my local town. It made it so much more relatable and familiar to me.


 

Would you like to read how Dafydd’s revolution plays out? You can find Gwales on Y Lolfa’s website or The Book Depository

 

21952381_10155134126124436_1801029830_o

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s